Algemene informatie Gebruiksvoorwaarden Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer) Auteursrecht Merken en logo's Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen en toepasselijk recht

Algemene informatie

Identiteit van de ondernemer Meindert Fietsspecialist, www.meindertfiets.nl

Adres:
Rijksstraatweg 126
9254 DL Hurdegaryp

T: 0511 472 010

Gebruiksvoorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.meindertfiets.nl (de "Site") zijn de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing. Door de Site te bezoeken en/of de inhoud daarvan te bekijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer)

Wij hebben alle informatie op de Site zorgvuldig gecontroleerd en doet haar best deze zoveel mogelijk up-to-date te houden. Niettemin geeft Meindert Fietsspecialist geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welke informatie op de Site dan ook. Daarbij wordt opgemerkt dat de definitieve versie van een publicatie of persbericht, de origineel geprinte of gedrukte versie daarvan is.

Meindert Fietsspecialist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de Site aanwezige informatie. Meindert Fietsspecialist is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de Site kunnen infecteren of het verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins. Geen enkel deel van de informatie op de Site vormt of mag worden opgevat als een uitnodiging om te beleggen in, of anderszins transacties aan te gaan met betrekking tot, aandelen of andere effecten van Meindert Fietsspecialist of een uitnodiging door of namens Meindert Fietsspecialist en/of een van haar partners om met u een overeenkomst aan te gaan. Meindert Fietsspecialist geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere website waarop u via de Site toegang krijgt of van waaruit toegang wordt verleend tot de Site. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en Meindert Fietsspecialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites.

Meindert Fietsspecialist streeft ernaar de Site continu toegankelijk te hebben, maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het feit dat de Site om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De Site kan door Meindert Fietsspecialist tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Site en alle downloads komt toe aan Meindert Fietsspecialist en/of haar partners. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Site, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meindert Fietsspecialist niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen. Meindert Fietsspecialist verleent het recht (gedeeltes van) de inhoud van de Site voor persoonlijk gebruik te kopiëren, op te slaan, te tonen en te reproduceren mits:

•deze inhoud uitsluitend wordt gebruikt voor informatiedoeleinden en niet voor commerciële en/of politieke doeleinden; •op elke kopie of gedeelte daarvan wordt vermeld dat de kopie afkomstig is van de Site. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Site is uitdrukkelijk verboden.

Merken en logo's

Alle op de Site afgebeelde handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo's zijn geregistreerd door Meindert Fietsspecialist en/of haar partners. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Meindert Fietsspecialist en/of haar partners. Elk gebruik en/of misbruik van deze merken en/of logo's is strikt verboden.

Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

Meindert Fietsspecialist acht zich verplicht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over u verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Op sommige plaatsen op de Site vragen wij u om informatie te verstrekken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden ten behoeve van Meindert Fietsspecialist en/of haar partners. Wij zullen uw persoonlijke gegevens echter niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden die geen partners of joint-venture partners van ons zijn.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit voorkomen door uw verzoek per e-mail te versturen naar het onderstaande adres.
Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen, zodat u bij een volgende bezoek door ons zult worden herkend. Dankzij deze cookies kan Meindert Fietsspecialist de informatie afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de Site het meest bezocht worden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van de Site.

Op de Site kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Meindert Fietsspecialist zijn. Meindert Fietsspecialist is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Wijzigingen en toepasselijk recht

Meindert Fietsspecialist behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen gebonden en dient derhalve regelmatig deze pagina te bezoeken teneinde de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.

Meindert Fietsspecialist beheert deze Site vanuit Kootstertille, Nederland. Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich schriftelijk wenden tot: info@meindertfiets of contact opnemen met 0511 472 010.

Indien een bevoegde rechter een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar acht, worden de ongeldige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geacht uit de Gebruiksvoorwaarden te zijn geschrapt en zijn de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.